Standpunten moet weg

Het grootstedelijke karakter van Vlaardingen brengt uitdagingen met zich mee die niet genegeerd kunnen worden. Of het nu gaat om explosieven, steekincidenten of ernstige verkeersovertredingen, onze stad wordt herhaaldelijk geconfronteerd met grootstedelijke problemen.

In reactie hierop benadrukt ONS.Vlaardingen het belang van een versterkte en uitgebreide aanwezigheid van politie en handhaving op straat.

Het verhogen van de zichtbaarheid van onze handhavingsinstanties dient meerdere doeleinden: het vergroot de kans op het betrappen van overtreders, ontmoedigt potentiële daders vanwege de verhoogde pakkans, en versterkt het algemene gevoel van veiligheid onder onze inwoners. Een veilig Vlaardingen is een stad waar inwoners met vertrouwen kunnen leven, werken, en ontspannen.

De statistieken zijn duidelijk: ondanks de inspanningen van onze handhavingsdiensten worden jaarlijks tientallen wapens van onze straten verwijderd. Deze cijfers staan in schril contrast met de eveneens tientallen geweldsincidenten die zich jaarlijks in Vlaardingen voordoen.

Elk wapen dat op straat blijft, kan leiden tot onherstelbare schade aan gezinnen en gemeenschappen.

ONS.Vlaardingen wilt daarom dat de burgemeester alles op alles stelt om de wapens van straat te halen met dit middel.

Vlaardingen wordt geconfronteerd met een ernstige toename van explosiegerelateerde incidenten, een vorm van terreur die onze gemeenschap diep raakt.

ONS.Vlaardingen staat voor een onmiddellijke verhoging van de zichtbaarheid en inzet van politie en BOA’s om deze dreiging het hoofd te bieden. Indien zij geconfronteerd worden met capaciteitsproblemen, eisen wij dat de burgemeester vraagt voor inzet van de koninklijke marechaussee. 

Deze stap, hoewel zeer ongebruikelijk in Nederland, is een noodzakelijke reactie op ernstige veiligheidsbedreigingen en is in lijn met maatregelen genomen in andere Europese landen. Het doel is om de veiligheid en rust in Vlaardingen te herstellen door middel van versterkte en gespecialiseerde inzet.ONS.Vlaardingen gelooft in de kracht van samenwerking tussen bewoners, politie, en gemeente voor het bevorderen van wijkveiligheid. Uw kennis van de buurt is onmisbaar in het aanpakken van veiligheidsproblemen. Wij pleiten voor het versterken van deze samenwerking door middel van bijvoorbeeld buurtwhatsapp-groepen, maillijsten, en periodieke bijeenkomsten. Samen bouwen we aan een veiligere leefomgeving, waarin iedereen zich gehoord en beschermd voelt.

Gezien de beperkte politiecapaciteit is het essentieel om slimme en effectieve veiligheidsmaatregelen in te voeren.

ONS.Vlaardingen pleit voor het uitgebreide gebruik van mobiel cameratoezicht. Deze technologie biedt niet alleen een kosteneffectieve manier om onze criminaliteit de kop in te drukken, maar dient ook als een krachtig preventief middel tegen misdaad. Door als extra ogen te werken, vergroten deze camera’s het bereik van onze politiekrachten, faciliteren ze de verzameling van bewijsmateriaal en verhogen ze de pakkans van overtreders.

ONS.Vlaardingen erkent dat veiligheid een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is die de grenzen van onze stad overstijgt. Daarom zetten wij in op een intensievere samenwerking binnen de Veiligheidsregio, waarbij we de krachten bundelen met naburige steden zoals Rotterdam en Schiedam. 

Door het delen van kennis en het coördineren van onze inspanningen kunnen we een robuuster en beter werkend veiligheidsnetwerk creëren. Samenwerking is cruciaal in onze strijd tegen misdaad, en door van elkaar te leren, kunnen we effectievere strategieën implementeren zonder het wiel opnieuw te hoeven uitvinden.

In het streven naar een veiliger Vlaardingen, erkennen wij de noodzaak van moderne en toegankelijke communicatiemiddelen voor onze inwoners. Geïnspireerd door het succes van de STOP- app in Rotterdam, pleit ONS.Vlaardingen voor de implementatie van de STOP-app.

Deze app zal Vlaardingers in staat stellen om snel en efficiënt melding te maken van onveilige situaties, van straatintimidatie tot overlast door verwarde personen. Door deze directe lijn met de handhavingsinstanties, bieden wij een proactieve aanpak om de veiligheid in onze gemeente te verhogen.

ONS.Vlaardingen staat voor een krachtige aanpak van overlastgevende jongeren, waarbij we niet enkel focussen op handhaving, maar ook op het bieden van constructieve alternatieven. Geïnspireerd door het model van Zoetermeer, streven we ernaar om jongeren te betrekken bij dagbestedingsprojecten die niet alleen hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen, maar ook een positieve impact hebben op de gemeenschap.

Denk aan het organiseren van evenementen, kookactiviteiten voor ouderen, en andere gemeenschaps versterkende projecten. Deze aanpak biedt een dubbel voordeel: het vermindert overlast en stimuleert jongeren om actieve en positieve bijdragen te leveren aan ons Vlaardingen.

De Holysingel, bekend als een van de gevaarlijkste wegen in onze stad, heeft reeds de aandacht van ONS.Vlaardingen gekregen door voorstellen voor snelheidsbeperkende maatregelen. Deze stappen waren noodzakelijk, maar de situatie vereist een duurzamere oplossing. Wij pleiten voor een volledige herinrichting van de Holysingel om te hard rijden te voorkomen en geluidsoverlast te elimineren, waarmee we de veiligheid en leefbaarheid voor de buurtbewoners significant verbeteren.

ONS.Vlaardingen wilt geen flitspalen rondstrooien in Vlaardingen.

Wel weten we dat het soms, tijdelijk, nodig is. Dit hebben we gezien op de Holysingel waar nu een tijdelijke flitspaal staat. In de toekomst moeten flitspalen een tussen oplossing zijn om gevaarlijke wegen tussentijds veilig te maken.

Veiligheid op onze wegen heeft de hoogste prioriteit. ONS.Vlaardingen wil een specifiek plan ontwikkelen voor elke gevaarlijke weg, in samenspraak met de bewoners, om zo de verkeersveiligheid te verbeteren en een heldere toekomstvisie te bieden.

ONS.Vlaardingen vindt dat ouderen volop deel moeten kunnen nemen aan het sociale en maatschappelijke leven, zonder dat vervoer een obstakel vormt.

Wij stellen voor om alle 65-plussers, ongeacht inkomen, gratis gebruik te laten maken van het openbaar vervoer binnen Vlaardingen.

Het huidige verkeerscirculatieplan voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. ONS.Vlaardingen wil dit plan volledig herzien en regelmatig bijstellen, om zo fileproblemen te verminderen, hardrijden tegen te gaan en de verkeersdoorstroming te optimaliseren.

De nachtelijke mobiliteit tussen Vlaardingen en Rotterdam moet verbeterd worden om onze stad aantrekkelijker te maken voor stappend publiek.

ONS.Vlaardingen pleit voor een nachtmetroverbinding en de herintroductie van de Bob-bus, waardoor veilig thuiskomen na een avond uit gegarandeerd wordt.

Duidelijke communicatie is essentieel bij elke wijziging in de verkeerssituatie. ONS.Vlaardingen streeft ernaar om de redenen, de aanpak en de verwachte uitkomsten van verkeersveranderingen transparant te maken voor alle inwoners, om zo onnodige ergernissen te voorkomen.

In wijken zoals de VOP en Ambacht worstelen we met aanhoudende parkeerproblemen.

ONS.Vlaardingen is bereid om creatieve en onconventionele oplossingen te verkennen, zoals het gebruik van parkeermachines en de bouw van nieuwe parkeergarages, om ervoor te zorgen dat elke Vlaardinger zijn auto kwijt kan in de eigen wijk.

Het parkeerbeleid in het centrum van Vlaardingen dient opnieuw in eigen handen genomen te worden. Het eigendom van parkeergarages door private partijen belemmert onze mogelijkheden om het centrum aantrekkelijker te maken.

ONS.Vlaardingen ziet de noodzaak om deze garages terug te kopen, zodat we meer controle hebben over de parkeertarieven en -mogelijkheden, ten voordele van zowel bezoekers als inwoners.

Het is niet voor iedereen haalbaar om groot afval naar de milieustraat te brengen, of men nu geen vervoer, tijd of zin heeft. Daarom introduceert ONS.Vlaardingen het concept van de mobiele milieustraat, die vier keer per jaar groot afval in uw wijk komt ophalen.

Dit initiatief maakt het makkelijker om afval verantwoord af te voeren en draagt bij aan het schoon en leefbaar houden van onze straten.

ONS.Vlaardingen begrijpt dat de huidige openingstijden van de milieustraat niet altijd aansluiten bij de agenda’s van hardwerkende Vlaardingers.

Wij pleiten voor verruiming van de openingstijden en het openstellen op zondagen om het wegbrengen van afval te vergemakkelijken voor iedereen.

Geïnspireerd door de succesvolle aanpak in Rotterdam, wil ONS.Vlaardingen de ‘Super Snel Schoon Teams’ introduceren in onze stad.

Deze teams zorgen ervoor dat zwerfvuil meldingen snel worden opgepakt en opgelost, wat belangrijk is voor het aanpakken van de giga afvalproblematiek in Vlaardingen.

De afvalpas heeft toegang tot afvalbakken beperkt voor velen.

ONS.Vlaardingen pleit voor de afschaffing van de afvalpas om alle inwoners toegang te geven tot vuilbakken, wat een belangrijk stap is naar een schoon Vlaardingen. 

Vervuiling treft ons allemaal en moet daarom streng aangepakt worden.

ONS.Vlaardingen stelt voor om de boetes voor vervuiling significant te verhogen als afschrikmiddel en om het gemeenschappelijk goed te beschermen.

Met de invoering van statiegeld op flessen is het fenomeen van de ‘uithaler’ een dagelijks gezicht geworden in Vlaardingen.

Om de overlast en ongemakken die hiermee gepaard gaan aan te pakken, stelt ONS.Vlaardingen voor om moderne oplossingen te introduceren. Bij elk gemeentelijk pand willen we donatieboxen plaatsen voor goede doelen, en bij het gemeentekantoor een inleverautomaat die tegoeden uitkeert via een digitale ’tiki’. Op drukbezochte locaties zoals het Liesveld en Veerplein introduceren we speciale statiegeldbakken, waardoor het inzamelen van statiegeldflessen gestroomlijnd wordt en bijdraagt aan een schoner Vlaardingen.

De kosten voor het legen en onderhouden van prullenbakken in en rondom ondernemingen kunnen aanzienlijk zijn.

ONS.Vlaardingen denkt deze kosten te kunnen drukken; een adoptieprogramma voor prullenbakken voor lokale ondernemers.

Hierbij kunnen ondernemers de buitenkant van de prullenbak naar wens bestickeren, bijvoorbeeld met een reclameboodschap, terwijl zij bijdragen aan het schoonhouden van de stad. Een win-win voor zowel ondernemers als de gemeenschap.

De inzet van vrijwilligersgroepen, zoals de buurtbezems, is onmisbaar voor het schoonhouden van onze stad. ONS.Vlaardingen wil deze groepen erkennen en ondersteunen als dank voor hun waardevolle bijdrage.

Het hergebruik van producten en materialen wordt sterk aangemoedigd door ONS.Vlaardingen. Initiatieven zoals het repair café verminderen de noodzaak voor het aanschaffen van nieuwe producten en dragen bij aan een duurzame levensstijl. We ondersteunen de uitbreiding van dergelijke initiatieven binnen gemeenschappen waar armoede een dagelijks probleem is.

Dankzij ONS is ook in Vlaardingen de Rotterdamwet ingevoerd. Nu gaan we ook voor invoering van de zogenaamde ‘Rotterdamwet Plus’, met dit middel heeft de gemeente meer sturingsmiddelen om de sociale cohesie te bevorderen. Ook bestaande woonoverlast wordt keihard aangepakt want iedereen heeft recht op een woonomgeving waar het plezierig wonen is.

Vlaardingen heeft ook de ambitie om MBO stad te worden dat betekent dat het bestuur van de stad moet zorgen dat zij ook in de stad kunnen wonen. Woningen voor jongeren en studenten zijn een belangrijk middel om je stad een eigentijdse uitstraling te geven

ONS.Vlaardingen wil dat er voor de sociale doelgroep altijd voldoende sociale huurwoningen zijn, maar dat tegelijkertijd het aantal duurdere huurwoningen en koopwoningen verder blijft toenemen. Dat zorgt voor meer evenwicht in de stad, en voor meer koopkracht, wat weer goed is voor de lokale economie.

Om aan de vraag naar woningen te voldoen is bouwen, bouwen het uitgangspunt op dit moment (2022) is er al duidelijkheid waar 2900 van de 5000 woningen die wij in 2030 gerealiseerd willen hebben moeten komen alleen er gaan te weinig palen de grond in. Het traject zal sneller, korter moeten worden om de streefdatum te halen.

Jongeren huisvesting zou in de buurt van OV stations moeten komen, daarmee worden wij ook interessant voor studenten uit Rotterdam, in bestaande wijken gaan we, om de balans terug te brengen, woningen toevoegen in andere prijsklasse. Woningbouwverenigingen gaan hier een belangrijke rol spelen en dus houdt de gemeente een goede relatie met de woningbouwverenigingen.

ONS.Vlaardingen wilt ook dat oudere kunnen wonen zoals zij willen. 

Er moet ruimte zijn voor zowel verzorgingshuizen, het doorschuiven naar kleinere woningen maar ook moet er ruimte zijn nieuwe projecten zoals het knarrehof. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Het uitgangspunt van ONS Vlaardingen is dat iedere Vlaardinger recht heeft op kwalitatief goede zorg.  Zorg draait om mensen. Helaas wordt dit in het huidige zorgstelsel te vaak vergeten. Zorgprofessionals hebben hun handen vol aan administratie en regels, waardoor zij minder tijd over hebben voor de cliënt. Er moet meer ruimte komen voor maatwerk en de menselijke maat.

Door de bureaucratie lopen wachttijden op en komt hulp vaak te laat op gang. Verder zien we door de coronacrisis een verdere toename van mensen met psychische problemen. Wij willen deze mensen de (geestelijke) zorg bieden die zij nodig hebben door extra geld vrij te maken en een volwaardige plek in de samenleving te bieden. Wij zetten de mens weer centraal in plaats van het systeem.

Vlaardingen kent veel vrijwilligers en mantelzorgers die dagelijks hun dierbaren verzorgen. ONS Vlaardingen heeft grote waardering voor deze mantelzorgers en wil hen graag extra ondersteunen. Zo moet er meer budget vrij gemaakt worden voor respijtzorg, zodat mantelzorgers ook even aan zichzelf kunnen denken en daardoor weer met volle overtuiging en energie voor hun dierbaren kunnen zorgen.

Nederland is aan het vergrijzen, en ook in Vlaardingen zijn steeds meer ouderen. ONS Vlaardingen maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omkijken naar elkaar. Om dit te bereiken is het wat ONS betreft verstandig om goed te luisteren naar mensen uit de praktijk die weten wat er speelt bij de ouderen: de ouderenbonden.

Veel Vlaardingers worden met doelgroepen vervoer van A naar B gebracht. Denk Hierbij aan kinderen die naar school gebracht worden of oudere die van en naar het ziekenhuis gebracht worden. 

Het gaat echter nog te vaak fout met misstanden in het vervoer. Denk hierbij aan te laat komen, onduidelijkheden of erger. 

ONS.Vlaardingen wilt daarom dat het doelgroepen vervoer voorzien word van bijgeleiders.

Ook willen wij mystery guests inzetten in de busjes om misstanden vroegtijdig te ontdekken. 

Vandaag de dag is vereenzaming een van de grootste problemen onder oudere. 

ONS.Vlaardingen wilt daarom alles op alles stellen om deze groep het huis uit te krijgen en in contact te brengen met andere. Denk hierbij aan gratis OV voor oudere zodat ze geen drempel hebben om naar leuke dagbestedingen te gaan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Over de Broekpolder kunnen we duidelijk zijn. Hier mag nooit gebouwd worden!

Daarom wilt ONS.Vlaardingen dat de Broekpolder op ieder bestuurlijk niveau word aangemerkt als een beschermd natuurgebied. 

Soms is het onvermijdelijk en moeten bomen worden omgehakt. 

Wat ONS.Vlaardingen betreft betekend het omhakken van één boom wel dat er twee geplant moeten worden. Zou houden we onze stad ook groen!

De Heemtuin is een geweldige plek om te ontspannen en te ontspannen aan de Vlaardingse hectiek. 

ONS.Vlaardingen is daarom voor het behouden van deze prachtige voorziening.

Vlaardingen kent veel hoogbouw. In deze appartementen is de luxe van een tuin en groen recreëren vaak uitgesloten. 

Daarom vind ONS.Vlaardingen het zo belangrijk dat het aantal volkstuinen gehandhaafd blijft en waar het kan uitgebreid word. Op deze manier kunnen zelfs Vlaardingers zonder tuin heerlijk groen recreëren.

Het Vlaardingse Buizengat is een tamelijk saai stukje water. 

ONS.Vlaardingen ziet ruimte om hier de boel te voorzien van vergroening en decoratie.

Dit willen wij doen door grote drijvende groen eilanden te plaatsen. Deze reinigen het water en vergroenen de omgeving.

De buitenruimte is van ons allemaal. Door dit opgeruimd en groen te maken merkt de Vlaardinger dat de stad om hen geeft en is de inwoner minder snel geneigd iets te verloederen. Het Veerplein is nog altijd een kille, grauwe plek in plaats van een praktische groene oase. Dit kan men ook doortrekken naar het Liesveldviaduct, ooit gebouwd om als snelweg oprit te fungeren.. Een groen stadspark erop bouwen zal al helpen, al zien wij liever dat het hele viaduct gesloopt wordt en hier een gezellig en groen stuk Vlaardingen voor terug komt, met een tweede Hoge Witte, of met een groene gevel; de Hoge Groene.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.